Sorular & Cevapları

Yatırım danışmanlarımız sizden gelen soruları yanıtlıyorlar

En çok merak edilen konular ve sizden gelen soruları derleyip hazırladığımız ve belirli aralıklarla güncellediğimiz sıkça sorulan sorular sayfalarımızda yanıtını bulamadığınız sorular için yatırım danışmanı uzmanlarımıza +90 (850) 811 97 77 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. 

TEKNİK TERİM VE TANIMLAR

Arsa nedir?

Arsa üzerine yapı yapılmak için ayrılmış arazi parçasıdır.

Kooperatif nedir?

Kooperatif, insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir.

İmarsız arsa nedir?

İmarsız arsa belediye tarafından herhangi bir imar ifraz çalışması yapılmamış yani üzerine herhangi bir yapı yapılamayan arazi anlamına gelmektedir. Esasen piyasada kullanılan tabiri ile imarsız arsa doğru bir tabir değildir yani bir toprakta imar varsa Buraya alırsa denilmektedir eğer o toprakta imar çalışması yapılmadığı yani imarsız ise oraya “arazi” veyahut “tarla” denilmektedir.

Hisse nedir?

Bir şeyin mülkiyeti üzerinde maliklerin sahip olduğu paylara hisse denir. Hisse kavramı ve hisse çeşitleri Medeni Kanununda açıklanır. Hisse kavramı çoğunlukla kıymetli evrak türlerinden biri olarak kabul gören ve anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini ifade etmek için kullanılır.

Hisseli arsa nedir?

Hisseli arsa bir arsanın birden fazla sahibinin olunması anlamına gelmektedir. Örneğin 10.000 metrekare bir arsa var ve bu arsada 10 kişi eşit oranda hisseder ise herkesin 1.000 metrekare arsası olduğu anlamına gelmektedir. Bu dağılım her zaman aynı olmayabilir. Örneğin bir hissedarın aynı arsada 500 metrekare yeri varken diğer bir hissedarın aynı arsada 5.000 metrekare yeri olabilmektedir. Kimin ne kadar yeri olduğunu bilmek için herkesin tapusuna bakmak gerekir. Tapuda olan yazmaktadır o oranına göre hesaplamalar yapılır ve kimin ne kadar arsası olduğu bilinir.

Hisseli tapu nedir?

Hisseli tapu, tapu sahibinin birden fazla kişi olduğu durumlarda kullanılan bir emlak terimidir. Hisseli tapuda, ilgili taşınmazın tüm sahiplerinin kişisel bilgileri hissedar belgesinde yer almaktadır. Hissedar sahiplerinin kaç kişi olduğunu belgeleyen tapu belgesi, tüm malikleri içermelidir. Ancak maliklerin gayrimenkulün hangi bölgesinde hak sahibi olduğu bilgisi, tapu belgesinde yer almamaktadır.

Tapu nedir?

Tapu, bir taşınmazın özelliklerini, yüzölçümünü, numarasını, konum ayrıntılarını ((il, ilçe, mahalle, ada, parsel) ve malın sahibi olan hak sahibi kişiye dair bilgileri içeren resmi bir belgedir. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen tapu belgesi, ilgili malın sahipliğini ifade etmekte ve birden fazla çeşitte olabilmektedir. Tapu çeşitleri hisseli tapu, kat mülkiyetli tapu ve kat irtifaklı tapu olarak üç ayrı gruba ayrılır.

Tapu sicili nedir?

Tapu sicili, bir taşınmaz malın ya da taşınmaza bağlı hakların sahibinin, taşınmazın konum bilgilerinin, yüz ölçümünün gösterildiği çeşitli defterler ve belgeler bütünü anlamına gelmektedir. Bir taşınmaz mal üzerinde hak anlaşmazlığı ortaya çıkarsa tapu sicili belgesi devreye girer ve mal sahibinin hakkı ispat edilir. Özel mülkiyet arazileri, arsalar, dükkanlar, iş merkezleri ve konutlar gibi gayrimenkuller tapu siciline kaydedilmektedir. Kişinin mal üzerindeki haklarının koruyucusu olan tapu sicili belgesi, ortaya çıkabilecek hukuksal süreçlerde kanıt niteliği taşımaktadır.

Gayrimenkul değerleme nedir?

Gayrimenkul değerleme ya da ekspertiz faaliyeti, ilgili gayrimenkulün gerçek değerini objektif ölçütlere dayanarak belirleme anlamına gelmektedir. Bir taşınmazın değerini ve bu değere bağlı olarak ortaya çıkan hakların tespitini yapan gayrimenkul değerleme, bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışan gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bir konutu satma ya da kiralama gibi işlemler yapılmak istendiğinde, konutun gerçek değerinden emin olabilmek adına gayrimenkul değerlemeye başvurulmaktadır. Endeksa ile gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi gibi çeşitli hizmetleri tüm Türkiye için alabilirsiniz.

İmar ve İfraz çalışması ne demektir?

İmar-ifraz çalışmaları belediyeler tarafından gerçekleştirilir. İmarı olmayan bir bölgenin planlanarak imara açılması anlamına gelir veya önce imarı olan bir bölgenin yeni imar planları ile şekillenmesi yapılmaktadır. Çünkü daha önce imarlı olan bir bölgenin imarında bazı sorunlar olmuş olabilir veyahut yeni bir yerleşim bölgesi ise ihtiyaca göre o bölgede yeniden planlanıyor olabilir.

İmar nedir?

İmar, bir yerleşim bölgesi konutunu, ticari bir bölge ticaretini, endüstriyel bir bölge sanayisini tutan şeydir. İmar, bir belediye içindeki belirli bir alanda hangi tür mülklerin bir arada bulunabileceğini belirler. Örneğin, bazı alanlar kesinlikle tek ailelik evler için imar edilirken bazı karma kullanımlı veya geçiş imar bölgeleri belirli işletmelerin ve bazı tek ve çok aileli evlerin içinde bulunmasına izin verebilir.

İmar planı nedir?

İmar planı, inşaat faaliyetlerinin gerçekleşeceği alana dair tüm özellikleri ve detayları içeren plandır. İmar adaları ve parsel parçaları, imar planının bütününü oluşturmaktadır. İmar planları, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak iki ana başlığa ayrılmaktadır.

İfraz nedir?

Belirli bir toprak parçasının parsellere ayrılması işlemi ifraz olarak adlandırılmaktadır. Tek parça olarak kayıtlı olan bir alanı çoklu parsellere bölmekle ortaya çıkan ifraz işlemi, ilgili toprak parçasının imar planına uygun olarak parçalara ayrılması şeklinde gerçekleşmektedir.

Kadastro nedir?

Ülke sınırları içinde yer alan tüm arazilerin sınır ve değerinin devlet tarafından belirlenmesi aynı zamanda kayıt altına alınması işlemidir. 3 kadastro türü vardır. Bunlar mali, hukuki ve geometrik kadastrodur. Mali kadastro ile arazinin değeri belirlenir. Hukuki kadastro ile arazı üzerindeki yasak haklar belirlenir. Geometrik kadastro ile ise arazinin sınırları ve yapısı belirlenmektedir.

Kapora nedir?

Gayrimenkul kiralamak veya satın almak isteyen kişilerin gayrimenkul sahibine veya emlakçıya vermiş olduğu güvence ücretidir. Evin bir süre boyunca başkasına satışının veya kiralamasının yapılmasını engellemektedir. Alıcı veya kiracı işlemden vazgeçerse eğer kapora, gayrimenkul sahibinde kalmaktadır. Gayrimenkul sahibinden kaynaklı bir sebeple ev satılamaz veya kiralanamazsa kaporanın iade edilmesi gerekir.

Muvafakatname nedir?

Bir kişinin sahip olduğu bazı hakları başka bir kişi veya kurumun kullanmasına izin veren yetki belgesidir. Gayrimenkul alanında muvafakatnamenin alınması gereken durum genel itibari ile ev satışıdır. Evini satmak isteyen evli kişilerin eşlerinden muvafakatname (izin belgesi) alması zorunludur.

Pafta nedir?

Büyük ölçekli plan veya haritada bütün yeryüzü şekilleri ve arsaların tek parça şeklinde gösterilmesi kullanışlı olmamaktadır. Bu yüzden harita veya planlar, parçalara ayrılarak oluşturulmaktadır. Harita veya planları oluşturan bu parçalara pafta adı verilmektedir.

Yola terk nedir?

İmar planlarında bazı alanlar yol veya park gibi kamu kullanımı için ayrılmıştır. Belirlenmiş olan bu alanlar gayrimenkullerin sınırları içinde de olabilmektedir. Bu durumda gayrimenkul sahibi, bir bedel karşılığı veya bedelsiz olarak gayrimenkulünün belirlenmiş olan kısmını kamu yararına bırakabilmektedir. İşte bu işleme yola terk veya kamuya terk adı verilmektedir.

Altyapı nedir?

Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan oluşan yapı bütünüdür.

Sosyal altyapı nedir?

Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.

Ortak yerler ne demektir?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir.

Müşterek mülkiyet nedir?

Herhangi bir taşınmaz üzerinde, birden fazla kişinin hak sahibi olması ve fiilen bölüşülmemesi durumuna “müşterek mülkiyet” deniliyor. Kanunen ya da hukuki işlemler sonucu doğan müşterek mülkiyet, çoğunlukla miras durumları sonrasında ortaya çıkabiliyor. Müşterek mülkiyete konu olan malların yönetimine, gelir ve giderlerine paydaşlar, payları oranında katılabiliyor. Müşterek mülkiyet, söz konusu mülkün bölünmesi veya satılması durumunda sona erebiliyor. Müşterek mülkiyette paydaşlar, paylarını devretme, renhetme ve haczettirme hakkına sahip oluyor.

Özlem Keşifte Youtube kanalında
proje detayları ile kooperatif sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz

SORU ve CEVAPLAR

Yaşam bahçesi nedir?

Binaların çoğaldığı ve temponun her geçen gün arttığı şehir hayatına alternatif doğa ile iç içe bir yaşam alanı oluşturmak için edinilen arazidir.

Kooperatif tapusu nedir?

Kooperatif tapusu ortakların menfaatlerine, mesleğine, geçim şekline oluşan ihtiyaçlarına yönelik dayanışma şeklinde geliştirilip sunulan sistemdir. Bilindiği gibi en az 7 kişinin imzası ile kurulan kooperatifler, birçok kişinin gayrimenkul sahibi olmasını sağlamaktadır.

Kooperatif hisseli yaşam bahçeleri satın alınır mı?

Kooperatif hisseli yaşam bahçelerinin satışa sunulmasında herhangi bir sakınca olmadığı gibi alınmasında da sakınca bulunmamaktadır. Hatta koopeartif hisseli olarak satılan yaşam bahçelerinde kullanılacak arazinin kooperatif düzeni içerisinde yönetilmesinin birçok faydası vardır. Kooperatif hisseli yaşam bahçelerinin arsa ve arazi piyasalarında önemli bir yatırım aracı niteliğine sahip olduğu tecrübe edilmektedir.

Kooperatif modeli ile arsa aldığımızda tapumuz olacak mı?

Hali hazırda mevcut tapu üzerine kayıtlı bulunan kooperatife hisse ortağı olacağınız gibi, ortaklığınıza ait resmi hisse pay senedi verilmektedir.

Kooperatif hissesininn resmiyette bir karşılığı var mıdır?

Kooperatif hisse devirleri Noter satış sözleşmesi ile yapılmaktadır. Hissedarlar e-devlet üzerinden tapu kayıtlarını görebilirler. Ve kooperatif üyeliği varislere devredilebilir.

Kooperatif hissemi devredebilir mi?

Kooperatifin ortakları paylarını devredebilir. Pay devri için öncelikle devreden ve devralan kişi irade beyanlarını belirten dilekçe ile yönetim kuruluna başvururlar. İrade beyanlarını inceleyen yönetim kurulu daha sonra devir işlemlerine yönelik yönetim kurulu kararı alarak devir işlemlerini başlatır. Devri yapılacak hissenin bedeline yönetim kurulunun karar verme yetkisi yoktur. Devrin bedeli, devredecek ve devralacak kişiler arasında belirlenir. Kooperatif Yönetim Kurulunda devir işlemlerine dair karar çıktıktan sonra devir işlemi noter huzurunda devreden ve devralan kişi arasında devir sözleşmesi imzalanarak yapılır. Devir sözleşmesi noter huzurunda yapıldıktan sonra yönetim kuruluna bu sözleşmeyle müracaat edilir ve yeni ortağın görev süresi başlamış olur.

Kooperatif ortaklığı devredilebilir mi?

Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde , bu kişiyi ortaklığa kabul eder.Dair halinde eski kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer.

 

Hisseli Arsaya Ev Yapılır mı?

Hisseli olan bir arsada eğer konut imarlı varsa buraya tabii ki konut yapılabilir. Ama bu tarz bir işlem yapılacağı zaman bütün arsa sahiplerinin yani bütün hissedarların rızasını almak gerekmektedir. Bütün hisse sahipleri bir araya gelerek böyle bir işlem için bir sözleşme hazırlayıp sonrasında konut işlemine girebilirler. Yani bir arsaya konut yapılması arsanın imar durumu ile alakadardır. İster hissedarlı olsun ister tek kişilik olsun, eğer arsada konut imarlı varsa uygun şekilde oraya konut yapabilirsiniz.

Hisseli bir arsaya dükkan yapılır mı?

Hisseli bir arsaya Dükkan veya ticari bir yapı yapmak yukarıda bahsettiğimiz konut ile aynıdır. Yani eğer hisseniz olan arsada ticari veya ticari+konut imarı varsa siz oraya dükkan veyahut alt tarafı dükkan üst tarafı ev yapabilirsiniz. Veya Sanayi imarı varsa buraya fabrikada yapabilirsiniz. Yukarıda belirtmiş olduğumuz şekilde arsa üzerinde yapılacak yapının cinsini arsanın imarı belirler. Oranın hisseli veyahut hissesiz olması yapılacak yapı açısından önemli değildir. Yine yukarıda bahsedilen şekilde ticari bir binada yapılacaksa bunun için hissedarlar arasında bir sözleşme yapılması sonradan karşılaşılabilecek bazı problemlerin önüne geçecektir.

Hisseli arsaya yapılan bir ev nasıl satılır?

Hisseli olan bir arsa üzerine yapılmış bir konut varsa ben sizde bu konutun sahibiyseniz satışı konusunda dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü bu konut eğer kat mülkiyetli yani iskanlı ise zaten o konutun tamamen sizin olduğu görürsünüz ve rahatlıkla satarsınız. Ama bazı durumlarda ülkemizde maalesef kat mülkiyeti alınmamakta yani konut yapıldığında dahi herkeste belli oranda arsa tapusu olmaktadır. Yani bir eviniz var ama elinizde ev tapunuz değil, sadece o arsanın belli bir miktarının size olduğunu gösteren bir arsa tapusu elinizde bulunmakta. Siz böyle bir evi satmak istiyorsanız alan kişiye bunları söylemeniz daha doğru olacaktır. Veyahut bu durumda alıcının banka kredisinde bazı sorunların yaşayacağınızı bilmeniz gerekir ve bu da satışını uzatabilir veya fiyatınızda indirim yapmanız da gerektirebilir.

Hisseli arsa satarken neye dikkat etmek gerekir?

Hisseli bir arsada ki herhangi bir hisseye satmak birçok durumda önünüze sıkıntılar getirebilir. Kendi hisseniz olan bir arsayı satmak istiyorsanız öncelikle diğer hissedarlara noter aracılığı ile arsanızı sattığını duyurmanız gerekir. Çünkü hisseli arsalarda öncelik alım hakkı diğer ortaklarınızındır. Yani siz ararsınızı satmak istiyorsanız ve eğer bir ortağınız almak istiyorsa öncelikle sizi müşteriniz değil, ortağınız bu arsayı alabilirim. Eğer gönderdiğiniz bu npter bilgisinden sonra herhangi bir cevap gelmediyse (yasal süreler içerisinde) arsanızın hissesini satabilirsiniz.

En rahat hisseli arsa satışı nasıl yapılır?

Hisseli arsalarda benim önerdiğim yöntem arsadaki belli bir hisseyi değil, bütün arsanın tamamen satılmasıdır. Yani bütün hissedarların bir araya gelerek kendilerine bir gayrimenkul danışmanı bulup her birinin teker teker ona vekalet vermesi yöntemiyle vekalet alan gayrimenkul danışmanı arsayı bir bütün olarak bir arsayı satabilir. Arsanın bir bütün olarak satılması alıcı için de avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle hisseli arsaya göre, bu şekilde bütün olarak satılması çok daha kolaydır. Hatta hissenize düşen ve alacağınız tutar diğerine göre çok daha yüksek olacaktır.

İmarsız arsa satılır mı?

İmarı olmayan bir toprak yani araziyi veya tarlayı Elbette satılabilir. Saçmaladın önünde herhangi bir mani yoktur satış işlemi normal diğer arsa satış işlemleri gibidir yani elinize alıp imar müdürlüğüne yani tapuya gidip satışınızı gerçekleştirebilirsiniz

İmarsız arsa alınır mı?

Günümüzde çok sayıda imarsız tarla alınmaktadır ve satılmaktadır almanızda da herhangi bir mani yoktur. Ama bu tarz tarlaları alırken üzerine bir yapıya yapamayacağınızı veya sonrasında bu tarlaya bir imar çalışması yapıldığı zaman arsanızın bir kısmının yol, yeşil alan gibi farklı şekilde azalacağını ve metrekarenizin düşeceğini veyahut tanıdığımızın tam ortasından bir yol geçme ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekir.

Arsamda imar olup olmadığını nerden bilebilirim?

Arsamız da imar olup olmadığını öğrenmenin en kısa yolu bağlı olduğunuz belediyenin internet sitesinde girmektir. Hemen hemen her belediyede mimar bölümü bulunmaktadır ve internet sitelerinde kendi parsel ve ada numaranızı girerek arsanın imarlı olup olmadığını oradan öğrenebilirsiniz. Daha garanti bir yolu ise direnç belediyeye giderek başvurmaktır .B elediyeden çok net bilgi alabilirsiniz.

İmarsız arsa akıllı bir yatırım mıdır?

Ben İmanı olmayan bir tarlanın iki farklı amaçla olabileceğini düşünüyorum. Bunların ilki tarlada herhangi bir ticari olmayan veyahut mesken yapılmayacak bir faaliyette bulunmaktır. Bu bir bahçe düzenlemesi olabilir veya tarla amaçlı kullanmak bulabilir. Ikincisi ve daha çok bilinen durum ise yatırım amaçlı almaktır. İmarlı olan bölgelere yakın tarlalar yakın zamanda kıymetlenebilmektedir. Yani imarsız bir arsanız varsa ve imar çalışması size çok yaklaşmış ise, bu sizin de yakın zamanda imarlı hale girebileceğinizi gösterebilir. Arsanız imarlı bir şekilde olduğu zaman eski haline göre çok daha kıymetli olacaktır.

İmarsız arsaya tiny house yapılır mı?

Betonarme yapılardan farklı konseptte olan çekme karavanlar ya da diğer adıyla taşınabilir tiny house'lar imarsız arsa üzerine yapılabilir. Fakat bununla alakalı bazı şartlar bulunmaktadır. İlerleyen sürelerde altyapı sorunu ile karşılaşmamak adına, tiny house koyulmadan önce tüm altyapı kontrollerinin sağlanması gerekmektedir. Arsanın bulunduğu belediyeden, imar durumu dışında ileride yaşanabilecek sorunlara karşı önlem almak adına, arsayı sorgulatmak gerekmektedir. Arsago tüm bu çalışmaları yaptıktan sonra projeleri arz eder.

Müşterek mülkiyet satışı nasıl olur?

Müşterek Mülkiyet yani paylı mülkiyet, bir taşınmazın birden fazla hak sahibi olması ile açıklanıyor. Böyle bir durumda, bir hak sahibi, kendine ait olan hissenin satışını gerçekleştirebiliyor. Medeni Kanun’un 732. Maddesine göre diğer hissedarlar Önalım Hakkını kullanabilirler. Müşterek mülkiyette karşımıza çıkan bu düzenlemenin amacı, ortaklığa yabancı bir kişinin girmesine genel olarak engel olmaktır. Noter kanalıyla bu alımı diğer hissedarlara Noterlik Kanunu ve tüzüğüne uygun olarak bildirmeniz gerekmektedir. Önalım Hakkı(Şûfa hakkı) bildirim tarihinin üzerinden 3 ay ve satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer.

Muvafakat belgesi nedir?

Muvafakat Belgesi; bireyin, şahsı dışında başka bir özel veya tüzel kişiyi, üzerindeki haklar ve izinler kapsamında yetkilendirmesini sağlayan ve söz konusu şahsın özel bir kabul ve yetkisine deniliyor. Kısaca herhangi bir konuda izin alınması gereken kişiden, izin alındığını belgelenmesidir. Gayrimenkul sektörü açısından değerlendirdiğimiz zaman ise; bir kişinin yaşadığı evi satmak istediği zaman eşinden aldığı izindir. Eşten izin almak zorunluluğu olduğu için, taşınmazın satışı “Muvafakat Belgesi” olmadan geçersiz sayılmaktadır.

Muvafakat belgesi nereden alınır?

Noterden alınabilen “Muvafakat Belgesi” eğer halihazırda var ise yine noter tarafından onaylatılmak suretiyle geçerli kılınabilir. Şu durumlarda bu belge istenir; evli olan birey, yaşadığı evi satmak istediğinde mutlaka eşinden muvafakatname alması gerekir. 18 yaşın altında olanlar herhangi bir spor kulübünde, ilgili spor faaliyetlerini icra edebilmesi için ailesinin iznini içeren muvafakatname istenir. Miras yoluyla bir taşınmazın ya da taşıtın devir teslim işleminde devralan 18 yaşın altında ise muvafakatname istenir. Boşanmış ebeveynler, çocukları için pasaport almak istediğinde çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksızın muvafakatname şart koşulur.

FİNANSAL KONULAR
Senetle arsa satın alınır mı?

Bir gayrimenkulün ödemesinin nasıl yapılacağına karar verecek olan kişi o gayrimenkulün sahibidir yani satan kişidir. Almak istediğiniz arsanın sahibi arsayı senetle satmayı kabul ederse mümkündür.

Tapu harcı nedir?

Tapu Harcı satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanan harca denir.

Tapu harcını kim öder?

Gayrimenkul almak isteyenler, kanunen belirlenmiş olan binde 20 oranındaki tapu harcını ödemesi gerekiyor. Tapu harcı tutarı; alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir.

Tapu harcı nasıl hazırlanır?

Bir örnekle açıklayalım; 400 bin liralık bir ev alındığını varsayalım. 400 bin liranın yüzde 20’si 8.000 TL’dir. Hem alıcının hem satıcının bu harç bedelini ayrı ayrı ödemesi gerekiyor. Yani bu orana denk gelen 8 bin TL’yi hem alıcı hem de satıcı ödüyor. Yani toplam binde 40 oranında harç ödemesi yapılıyor. Tapu harcının yanı sıra, tapu döner sermaye bedeli de ödeniyor. Bu bedel 2016 yılında 87,25 TL olarak tahsil edildi.

Tapu harcı nereye ödenir?

Tapu harçları daha alım satım işlemi yapılmadan önce Tapu Müdürlüğü’nün anlaşmalı olduğu banka şubelerine ödenir. Tapu devirini yapmadan mutlaka bu bankalara ödemenizi yapmanız gerekmektedir.

Tapu masrafını kim öder?

Tapu masrafı normalde alıcı ve satıcı arasında eşit olarak paylaştırılıyor ve herkes toplam masrafın yarısını ödemiş olur . Ama bu kesin bir kural değildir, esas olan alıcı ve satıcı arasında daha önceden yapılmış olan sözleşme veya anlaşmadır. Herhangi bir gayrimenkul alıyorsanız veya satıyorsunuz tapuya gitmeden önce hatta daha en başında kaporayı vermeden önce, tapu masrafını kime ait olduğunu net olarak kararlaştırılmış olmalıdır.

Tapu masrafı neye göre hesaplanır?

Tapu masrafı yüzde olarak aynıdır. Yani tapu masrafını belirleyen tek şey alınıp satılan gayrimenkulün değeridir. Gayrimenkulün değeri arttıkça tapuda ödeyeceğiniz masraflar artmaktadır.

Tapu masrafı nereye yatırılır?

Satışa konu olan gayrimenkuller için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oran üzerinden hesaplanan Tapu Masrafı, tapu müdürlüklerine ödeniyor. Bir başka seçenek ise Tapu Müdürlüğü’nün anlaşmalı olduğu bankalara yatırmak.

Tapu masrafının ölçüsü nedir?

Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır.

Tapu harcının üzerinden hesaplanacağı bedel nasıl hesaplanır?

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekir. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekecektir.

Tapu harcının eksik ödenmesi durumunda ne olur?

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re’sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

ArsaGO Instagram'da